Agencja Reklamowa, Studio Graficzne, Zabrze Katowice Gliwice Ruda Śląska

Projekt logo firmy (znak i logotyp firmowy)

Drogi Przedsi?biorco!
Drogi Specjalisto d/s marketingu!

Chcia?(a)by? otrzyma? dost?p do niebywa?ego ?rd?a zdobywania nowych potencjalnych klientw?
Chcia?(a)by? aby Twoja firma uto?samiana by?a z cechami spo?ecznego dobrobytu?
Chcia?(a)by? podnie? pozycj? Twojego przedsi?biorstwa?

Je?li odpowied? na powy?sze pytanie brzmi tak - to potrzebujesz dobrego logo czyli graficznego symbolu przedsi?biorstwa.

Badania marketingowe pokazuj?, i? dobre logo firmy:
jest kluczem do otwierania drzwi i stanowi niebywa?e ?rd?o zdobywania potencjalnych klientw,
uto?samia firm? z cechami spo?ecznego dobrobytu,
gwarantuje podniesienie pozycji firmy.

Logo reprezentuje firm?, stanowi zasadniczy element w kontakcie z odbiorc?. Jakie cechy powinno wi?c posiada? dobre logo? Wed?ug J.S.B. Morse s? cztery cechy, ktre charakteryzuj? dobre logo:
1. musi spe?nia? podstawowe zasady projektowania,
2. musi by? funkcjonalne,
3. musi dobrze reprezentowa? firm?,
4. musi by? unikatowe.

Z do?wiadczenia wiemy, ?e najtrudniej o spe?nienie czwartej cechy.

Dlatego bardzo wa?ne jest by zwrci? si? do projektanta posiadaj?cego odpowiedni? wiedz? oraz zmys? w projektowaniu logo. Wierzymy ?e, potrafimy sprosta? powy?szym wymaganiom i ch?tnie podejmiemy si? stworzenia projektu symbolu graficznego Twojej firmy.

Czy nadszed? czas aby? zamwi? logo, ktre przyci?gnie nowych klientw?
Je?li tak - to czekamy na Twj telefon lub e-mail!